Ecole de Katori Shinto Ryu (kenjutsu, bojutsu, naginata-jutsu, iaido)
et de Kobudo d'Okinawa (bo, sai, tonfa, kama).


Les 18 et 19 mai 2019
Stage de Katori Shinto Ryu
dirigé par
Philippe Banaï

Renseignements: info@shishinkan.be Affiche

Du 24 au 28 juillet 2019
Stage Internationnal de Katori Shinto Ryu
dirigé par
Sugino Senseï

Renseignements: info@shishinkan.be (FB)